28, అక్టోబర్ 2020, బుధవారం

సభలను నీపేరు

 సభలను నీపేరు చక్కగ వినిపించ

విభుడవు నీవని విదులు నిశ్చయించ


వేడు కన్న మాదే కద వేడుకన నుండ

ఆడి పాడి నర్తింతు మట్టి చోట్ల

చూడ చూడ నట్టి సభలు సొంపుగ నెల్లెడ

వాడక యగుట మాకు పండువాయె


నిను వేడు వారే కద కన నెల్ల రన నుండ

తనివి తీరు మా కట్టి తావు లందు

కనకన నట్టి సభలు కననాయె నెల్లెడ

దినదినము పండువాయె వినుతశీల


అన్ని సభల నీభక్తు లతి మాన్యులై యుండ

నిన్ను పొగుడు వారె యిట్టి నెలవు లందు

ఎన్నడైన నెచటనైన మిన్నంటి నీప్రభ

లన్నిట నిండ పండువాయె మాకు


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.