29, సెప్టెంబర్ 2019, ఆదివారం

రాముడా నీమహిమ నేమెఱుగుదు నయ్య


రాముడా నీమహిమ నేమెఱుగుదు నయ్య
సామాన్యుడను శక్తి చాలని వాడ

పలుకాడి నీప్రతిభ భావింప నేర్చుటకు
అల హనుమన్నకే యది తగె నయ్య
బలపరీక్ష సేసి సంభావించ నేర్చుటకు
నిలపైన సుగ్రీవునకే చెల్లు నయ్య

పోరున నీగొప్ప నారసి మెచ్చుటకు
నా రావణునకే యది తగు నయ్య
కారుణ్యము నెఱిగి నీఘనత సంభావించ
సారణునకు శుకునకే సాధ్యమౌ నయ్య

వాసిగ నీయంతేవాసిగ నుండుటకు
ఆ సౌమిత్రికే యది తగునయ్య
నీ సేవలో గడిపి నీ తత్త్వ మెఱుగగ
భూసుత సీతమ్మకే పొసగెడు నయ్య

28, సెప్టెంబర్ 2019, శనివారం

ఒక్కడ వీవు పెక్కుర మేము


ఒక్కడ వీవు పెక్కుర మేము మే
మెక్కడెక్క డున్నను దిక్కు వీవు

గొప్పలు చెప్పేమా తప్పులు చేసేమా
ఎప్పటికి బుధ్ధిరాక నెగురుచుందుమా
తిప్పలుపడు చుండు మమ్ము తిన్నగ జేసేవు
మప్పుదువు మంచిబుధ్ధి మాకు చక్కగ

ధనముల గోరేమా ధరనెల్ల దిరిగేమా
ధనపిశాచము పట్టి తల్లడిలేమా
ధనమోహమూడ్చి భక్తి ధనమిచ్చి నవ్వేవు
మనసులకు కలిగింతువు మరి యూరట

అటునిటు తిరిగేమా యలసట చెందేమా
దిటవు చెడి మాకెవ్వరు దిక్కనేమా
చటుకున నే నుంటినని చల్లగ పలికేవు
మటుమాయ మగు రామ మా యలసట


హరిని పొగడితే కాని యాత్మ కేది తృప్తి


హరిని పొగడితే కాని యాత్మ కేది తృప్తి
హరిభక్తు డైతే కాని యబ్బుటెట్లు ముక్తి

హరిని విడచి యెవ్వారి నాశ్రయింతు వయ్య
హరినాశ్రయించుకొని యఖిలవిశ్వముండ
హరిని విడచి గొలుతువా పెఱదైవములను
పొరబడితే దిద్దుకొనక బుధ్ధికేది తృప్తి

ససురాసురగంధర్వజనపూజితు డైన
అసమానుడైన హరి యందు నిలువకుండ
మసలునా భిన్నమైన మార్గము లందున
మసలినదా మరలకుండ మనసుకేది తృప్తి

ప్రేమమీఱ శ్రీహరిని పిలిచి మురియకుండ
రామభజన చేయక రసన కేది తృప్తి
శ్యామలాంగునకు ఫలమును సమర్పించి కాక
ఏమి చేసిన సుజనున కెక్కడిది తృప్తి

24, సెప్టెంబర్ 2019, మంగళవారం

రవ్వంతయు చింత కలదె రాము డుండగ


రవ్వంతయు చింత కలదె రాము డుండగ
నవ్వుచు నాతండ్రి నన్నేలు చుండగ

ఇవలనవల నావా డినకులేశు డుండ
భవతారకము వాని భజనయు నాకుండ
పవలురేలు నాతని వాడనై యుండగ
నెవరెవరి దయయైన నేల నాకు రాముడుండ

ఇదికోరి యదికోరి నిటునటు తిరిగువారి
కుదితమై యుండుగా కుర్వి నెన్నొ చింతలు
నెదలోన నే చింత కదలాడును జనులార
వదలక నేనాడును మదిని నా రాముడుండ

కలుగునో కలగవో కలుములవి నాకేమి
తొలగునో తొలగవో దురితములు నాకేమి
నిలుచునో నిలువవో నేలపై నాపేరు
కలగ నాకేమిటికి కలనైన రాముడుండ

ఒక్కసారి రామా యని చక్కగ పలికితే


ఒక్కసారి రామా యని చక్కగ పలికితే
పెక్కుమార్లు పలుకగ మక్కువ కలుగు

నిక్కముగ చవులూరుచు దక్కు రసనంబునకు
చక్కని యమృతపు విందు సజ్జనులార
వెక్కసము కాకుండును వేయి జన్మములకును
మిక్కిలిగ చెప్పనేల నొక్కసారి పలుకరే

ఒక్క రావణుని జంప నుదయించెనా హరి
చక్కగ ధర్మమును గూర్చి సజ్జనులార
మక్కువతో బోధింప మహికరుదెంచె గాని
యొక్కసారి రామనామ ముత్సహించి పలుకరే

మక్కువతో నీ మంత్ర మొక్కసారి పలికితే
చక్కబడును చిక్కులెల్ల ‌సజ్జనులార
చక్కగ భవతారకమై జనుల నుధ్ధరించెడి
యక్కజమగు రామ మంత్ర మొక్క‌సారి పలుకరే

22, సెప్టెంబర్ 2019, ఆదివారం

సరగున రక్షించ నీకు సమయమే లేదా


సరగున రక్షించ నీకు సమయమే లేదా
నరపతి నిన్ను నేను నమ్మితి గాదా

రామ రామ రామ యని ప్రేమతో స్మరించు న
న్నేమని పట్టించుకొనవు స్వామి చెప్పుమ
ఏమి వరము లడిగి నిన్నెప్పుడు విసిగించితిని
తామసించు చున్నావు దశరథాత్మజ యిటుల

మణులను నిన్నడిగితినా మాన్యంబు లడిగితినా
అణిమాదిక సిధ్ధులనే అర్ధించితినా
అణచుమంటి భవతాప మంతియే కాదటయ్య
గుణభూషణ యట్టులడుగ కూడదా చెప్పవయ్య

శరణు శరణు రామ యన చక్కగా కాచెదవని
ధరమీదను పేరువడ్డ దయాశాలివి
నరుడ నల్పుడను నిన్ను నమ్ముకొన్నవాడను
పరాంగ్ముఖుడ వైన నీ బిరుదమే చెడునయ్య

21, సెప్టెంబర్ 2019, శనివారం

హరుని వింటి నెత్తితివట


హరుని వింటి నెత్తితివట యదియేమి వింత
హరియు హరుడు నొకటని యంద రెఱుగరా

అవతారము దాల్చితివట యదియేమి వింత
అవనికి మును వామనుడ వగుచు రాలేదా
అవురవురా నిన్ను నీ వస్సలెఱుగ కుండ
భువికి నీవు వచ్చుట మున్నెఱుగని వింత

అసురులను జంపితివట యది యేమి వింత
అసురులను జంపుట నీ కలవాటు కాదా
అసురపతి తొల్లి నీ యనుచరుడే నంట
కసిమసగ వాని నీవు కష్టపడుట వింత

హరుడు రామరామ యను నది యేమి వింత
అరయ నొకరినొకరు ధ్యానింతురు కాదా
నరుల కెపుడు శివుడు నీ నామమంత్రమిచ్చి
కరుణించగ కాశిలో కాచియుంట వింత

ఎదురులేని మనిషిగా యిలకు దిగిన


ఎదురులేని మనిషిగా యిలకు దిగిన దేవుడు
ఇదివర కెరుగనివి తా నెన్నెన్నో చేసె

తొలివేటుగ రాకాసిని తూలనేసినది వాడె
అలవోకగ హరునివింటి నంటి యెత్తె వాడె
అలిగిన పినతల్లి కోర నడవికేగినది వాడె
ఇలనెల్ల సవతితమ్ము నేలమనెను వాడె

మునుల కొఱకు వేలాది దనుజుల తెగటార్చె
వనిత కొఱకు సాగరమును బంధించి మించె
మొనగాడై రావణుని మొత్తిమొత్తి జంపె
జనుల కొఱకు ధర్మరాజ్యంబును స్థాపించె

శ్రీరామ శరణమంటె చింతలన్ని దీర్చె
తారకముగ తననామము ధరణిజనుల కిచ్చె
చేరి కొలువరో జనులు నారాయణు డితడు
నోరారగ పాడరో మీరు వీని సత్కీర్తిని

అందరను పట్టు మాయ


అందరను పట్టు మాయ యచ్చెరువుగ గో
విందునితో పలుకాడు విధము జూడుడు

నరుల సురాసురులను సరకుగొన కుందును
పరమేష్టిని కూడను పట్టుకొన నేర్తును
హరుని నీయాన బట్టి నట్టిదియు నుకలదు
పరమాత్మ నీవిచ్చిన ప్రభావంబు వలన

నన్ను పట్టవుగ యని నవ్వగ మాధవుడు
మన్నించు మని పలికె మాయ తానంతట
నన్నును పట్టవలెను నరుడనై రావణు
మన్నుజేయగ ధరను మసలు నాడనె హరి

నరునిగ నిన్ను నీవు మరచితే నెటులన
మరచియును రావణుని మట్టుబెట్టెద ననె
వరము నాకిడితి వని పలికి మాయె చనెను
హరియును శ్రీరాముడై ధర నవతరించెను

సీతా ఆ రాకాసులు చెడ్డవారోయి


సీతా ఆ రాకాసులు చెడ్డవారోయి
ఐతే కావచ్చు వైర మవసరగునా

వారు ఋషుల కందరకు భయకారకులు
వారు ఋషుల జన్నములు భంగపరతురు
వారు ధర్మవిరోధులై వర్తించుటను
వారిజాక్షి వారు నాకు వధ్యు లగుదురు

ఇక్ష్వాకుల భూమి యిది యిగురుబోడి
ఇక్ష్వాకుల కులధర్మము హింసనణచుట
ఇక్ష్వాకుల ప్రతినిధిగ నిచట నుంటిని
ఇక్ష్వాకుల కోడలా యిదియె ధర్మము

విడచెదను లక్ష్మణుని విడచెద నిన్ను
విడచెదనా ప్రాణమును విదేహపుత్రి
విడువ నార్తులను రఘువీరుడ నేను
పుడమి మీద నా ప్రతిన చెడక నిలచునుపుట్టించిన దేవుని పట్టించుకొనకుండ


పుట్టించిన దేవుని పట్టించుకొనకుండ
పుట్టి బుధ్ధెరిగి యింత పూజ చేయకుండ

ఏమేమి చదువు గాక యేమి లాభ ముండు
ఏమేమి చేయు గాక యేమి లాభ ముండు
ఏమేమి గడించు గాక యేమి లాభ ముండు
ఈమానవ జన్మమెత్తి యేమి లాభ ముండు

వాడు గొప్ప కులమందు ప్రభవమంద నేమి
వాడు‌ వసంతుని వంటి వాడైతే నేమి
వాడు దానకర్ణుడని పదుగురన్న నేమి
వాడు పుట్టి గడించిన ఫలమెన్నగ సున్న

ఎన్ని జన్మముల నెత్తి యిన్నాళ్ళకు వాడు
సన్నుతించ దగిన నర జన్మమునకు వచ్చి
యెన్నడును రామ కృష్ణ యనకుండ గడపి
తిన్నగ యముని చేరి తిట్లు బడయు గాదె

20, సెప్టెంబర్ 2019, శుక్రవారం

చల్లచల్లని వెన్నెలలో తెల్లతెల్లని పిల్లొకతె


చల్లచల్లని వెన్నెలలో తెల్లతెల్లని పిల్లొకతె
మెల్లమెల్లగ విహరించె నల్లనల్లన నవ్వులతో

అల్లనల్లన నవ్వులతో పిల్ల విహరించుచు నుండ
తెల్లవారితే పెండ్లంటే పిల్లకు నిదురే రాదంటూ
పెళ్ళిపీటలపై రేపు పిల్ల నిదురించే నంటూ
పిల్ల చెలికత్తియ లంత సల్లాపంబుల సేయగను

పిల్లను పెండ్లాడే వాడు వెన్నెల వేడికి వగచుచును
అల్లడిగో ఆ విడిదింటి నంటి యుండిన తోటలో
తెల్లవారే దెపుడనుచు తెరలుచు నున్నా డావంక
చల్లని రేడా చంద్రుడును సాగుచుండె మెల్లగను

నల్లనల్లని వాడంట కళ్ళు కలువరేకులట
విల్లువిరిచిన వాడంట వీరుడి పేరు రాముడట
ఎల్లరు మెచ్చిన వాడంట పిల్లకు నచ్చిన వరుడంట
పిల్ల పేరూ సీతంట పిల్లకు రేపే పెండ్లంట

14, సెప్టెంబర్ 2019, శనివారం

ముందెన్నడో రామమూర్తివై నీవు


ముందెన్నడో రామమూర్తివై నీవు
సుందరి సీతకే సొంతమైతి వని

ఇపుడు గుర్తుకు వచ్చి యిందరిలో నీవు
విపరీతముగ నొక్క పైదలి సత్యకె
యుపలాలనము సేసి యూరకున్నా వంటె
తపియించ కుందుమె తక్కిన సతులము

పిలచి పెండ్లాడిన కులసతి రుక్మిణి
చులకనయై తోచు చున్నట్లు తేలును
కులుకుచు నిందర గోపాల పెండ్లాడి
వలపంత సత్యకె పంచు టొప్పదయ్య

దాససంపోషక దాశరథివి నీవు
ఆ సీత వైదర్భి యన్నది నిజము
చేసికొంటివి నేడు చెలగి మమ్మందర
మోసగించకు నాటి ముచ్చట జెప్పి

కాలాగ్ని యొకటి నిన్న కాల్చి చన్నది


కాలాగ్ని యొకటి నిన్న కాల్చి చన్నది అయ్యో
కాలమేఘ మొకటి నేడు క్రమ్ముకున్నది

రాజు మంచి వాడైన రాజ్యము సుభిక్షము
రాజు విషయవశుడైన రాజ్యము చెడును
ఆ జానకిని దెచ్చి యవివేకివైతివి
ఓజ నిదే రామమేఘ ముత్సహించి క్రమ్మెను

దూడ లాబోతులాడు దొమ్మిని జచ్చు
నేడు నీవు రాముడును నిలచి పోరగ
జూడగ  లంకావాసులకు జావగును
రేడా అదిగదిగొ క్రమ్మె శ్రీరామమేఘము

భూవలయము నందు పెద్ద పోటుమగడవు
రావణా లంక నెట్లు రక్షింతువో యింక
నీ విపదంబురాశి నీదు నుపాయమును
నీ వెటుల జేయుదువో నీదె సుమ్ము భారము

ప్రేమమయ దివ్యాకృతి రామాకృతి


ప్రేమమయ దివ్యాకృతి రామాకృతి సం
గ్రామవేళ రుద్రాకృతి రామాకృతి

వీతరాగద్వేషాకృతి విమలధర్మాకృతి
భూతలోక హితాకృతి పురుషోత్తమాకృతి
సీతారామాకృతి శృంగారరసాకృతి
చేతోముదము మాకు శ్రీరామాకృతి

కౌసల్యాపుత్రాకృతి కమనీయాకృతి
దాసపోషదయాకృతి దంభహీనాకృతి
వాసవాదినుతాకృతి పరబ్రహ్మాకృతి
భాసురమగు మాకు వరదరామాకృతి

దశరథతనయాకృతి ధ్యానగమ్యాకృతి
దశముఖదళనాకృతి ధర్మరక్షాకృతి
విశదమితదయాకృతి వీరరాఘవాకృతి
నిశలుపవలు రక్షనిచ్చు రామాకృతి

చుక్కలరాయని చక్కదనమును


చుక్కలరాయని చక్కదనమును మించు
చక్కని సామికి మ్రొక్కుడయా

ముక్కంటి పెను విల్లెక్కుపెట్టి విరచి
చక్కని చుక్కను జానకీదేవిని
దక్కించు కొన్నట్టి నిక్కపు మగటిమి
నక్కజముగ జూపి నట్టి రామయ్యకు

తరచుగ నరులును సురలసురులును
పరిపరివిధముల భావించి పొగడెడి
నరపతికులపతికి ధరణిజాపతికి
నిరుపమ సద్గుణ నిధికి రామయ్యకు

మిక్కిలి పొగరెక్కి నిక్కురాకాసుల
నుక్కడగించుచు నుండెడి సామికి
చిక్కని భక్తిని చింతించు దాసుల
నెక్కుడు కరుణ మన్నించు రామయ్యకు

9, సెప్టెంబర్ 2019, సోమవారం

ఆటలాడే బాలునకు అందమైన బొమ్మవిల్లు


ఆటలాడే బాలునకు అందమైన బొమ్మవిల్లు
గోట బుగ్గ మీటి యిచ్చి గోముగ కైకమ్మ పలికె

భూమిని విలుకాండ్ర లోన రామచంద్రు డధికు డని
రామబాణ మెపుడు ధర్మ రక్షణము చేయు నని
మేము విందుము రేపొమాపో మేనులు పులకించగ
రామ నా ముద్దుల కొడుక రారా విల్లెక్కుడు మని

భూమిపైన రాకాసులు భూరిసంఖ్యలో నున్నారు
రామబాణములకు వారు రాలిపడెడు రోజువచ్చు
భూమిజనులకు నీవు రక్ష పొలుపుగ చేకూర్చగలవు
రామ నా ముద్దుల కొడుక రారా విల్లెక్కుడు మని

శ్యామలాంగ చిన్నివిల్లు చక్కగ పైకెత్త వయ్య
కోమలాంగ రేపు గొప్పగొప్ప విండ్లెత్త గలవు
తామసుల పీచమణచి తాపసుల కావగలవు
రామ నా ముద్దుల కొడుక రారా విల్లెక్కుడు మని

రామనామమే రామనామమే


రామనామమే రామనామమే
రామబంటు సర్వస్వము రామనామమే

లంకపై కెగిరించెను రామనామమే
జంకక సింహికను చీల్చె స్వామినామమే
లంకిణి నణగించినది రామనామమే
లంక తగులబెట్టినది రామనామమే

రమణి సీతను జూపె రామనామమే
రమణి నూరడించినది రామనామమే
రమణి యనుగ్రహము నిచ్చె రామనామమే
సమరవిజయ మిచ్చినది స్వామినామమే

రామనామ మిచ్చె బలము రామబంటుకు
రామనామ మిచ్చె జయము రామబంటుకు
రామనామ మిచ్చె యశము రామబంటుకు
రామనామ మిచ్చె వరము రామబంటుకు

8, సెప్టెంబర్ 2019, ఆదివారం

సహజ లక్షణం!


పరోపకారాయ ఫలన్తి వృక్షాః పరోపకారాయ వహన్తి నద్యః ।
పరోపకారాయ దుహన్తి గావః పరోపకారార్థమిదం శరీరమ్ ॥

చాలా అందమైన శ్లోకం. చాలా ప్రసిధ్ధమైనది కూడా.

చెట్లు పండ్లను కాస్తున్నాయి.
అవి స్వయంగా తినటం కోసమా?
కాదు, పరోపకారం కోసం!
ఆపళ్ళను జీవులు ఆహారంగా అనుభవిస్తున్నాయి.
ముఖ్యంగా మనుష్యులు.

నదులు తీయని నీటితో ప్రవహిస్తున్నాయి.
ఆ నీళ్ళని అవి త్రాగుతున్నాయా?
కాదు, పరోపకారం కోసం!
నీరు లేనిదే జీవులకు మనుగడే లేదు.
ముఖ్యంగా మనుష్యులకు.

ఆవుల పాలిస్తున్నాయి.
అలా పాలను ఇచ్చేది తన మనుగడ కోసమా.
కాదు పరోపకారం కోసమే.
వాటి దూడలే కాదు, మనుషులకూ అవి అవసరమే

అందుకే జీవులు వీటినుండి ఒక నీతిని గ్రహించాలి.
తమ ఉనికి అన్నది పరోపకారం కోసమే అని.

ఈకోవ లోనివే మరికొన్ని కూడా చెప్పుకోవచ్చును. మేఘాలు వాన కురిసేది పరోపకారం కోసమే. సూర్యచంద్రుల వెలుగులు పరోపకారం కోసమే వగైరా.

కాని నిజం వేరుగా ఉంది.

ఏవీ పరోపకారం కోసం ఏమీ చేయటం లేదు.
మీకు నచ్చినా నచ్చక పోయినా ఇదే నిజం.
మీరు చేదు నిజం అనుకొన వచ్చును.
మీ యిష్టం.

చెట్లు పళ్ళు కాయటం వాటి సహజలక్షణం.
నదులలో నీళ్ళు ప్రవహించటం వాటి సహజలక్షణం.
క్షీరదాలు పాలివ్వటం వాటి సహజలక్షణం.
మేఘాలు వాన కురవటం వాటి సహజలక్షణం.
సూర్యుడు ఎండకాయటం, చంద్రుడు వెన్నల కురియటమూ వారి సహజలక్షణాలే.
రాయి కఠినంగా ఉండటం దాని సహజలక్షణం
వెన్న మెత్తగా ఉండటం దాని సహజలక్షణం
విషం ప్రాణాంతకం కావటం దాని సహజలక్షణం.
అంతకంటే మరేమీ లేదు.

సృష్టిలో ఉన్న ఈ సహజలక్షణాలను జీవులు తమతమ మనుగడకు అనువుగా గ్రహించి ప్రవర్తించటం జీవుల సహజలక్షణం అని కూడా మనందరం గ్రహించాలి.

ఈ విషయంలో సృష్టి సహజత్వాలే కాని పరోపకారాలు అంటూ ఏమీ లేవు.

నాస్తికుడు ఠాఠ్ దేవుడూ లేడూ  దెయ్యమూ లేదు అని బల్లగుద్ది వాదిస్తాడు. అతడి సహజలక్షణం అది.
భక్తుడు తన యిష్టదైవాన్ని ఎంతో ప్రేమగా స్మరిస్తాడు, కీర్తిస్తాడు అది అతడి సహజలక్షణం.

అవును కాని, ఈ సోది అంతా ఎందుకు చెప్తున్నాను అన్న అనుమానం రావచ్చును పాఠకులకు. దానికి ఒక కారణం ఉంది.

ఈ మధ్యకాలంలో నేను బ్లాగుల్లో వ్యాఖ్యలు వ్రాయటం మానుకున్నాను. ఆ పని ఈబ్లాగులో ప్రకటించి మరీ చేసాను. కాని తిరిగేకాలూ తిట్టే నోరూ ఊరకే ఉండలేవన్న సామెత ఉంది కదా. అలాగే అతి అరుదుగా మాత్రం కావాలనో పొరపాటునో గ్రహపాటునో వ్యాఖ్యలు ఇంకా వ్రాయటం జరుగుతున్నది. భగవంతుడు నన్ను అనుగ్రహించి ఆ దురలవాటు కూడా పోయేట్లు చేయగలడని ఆశిస్తున్నాను.

అలాంటి అలవాటైన పొరపాటు కారణంగా ఒకానొక బ్లాగులో ఒక వ్యాఖ్యను వ్రాయటం జరిగింది. ఆ వ్యాఖ్యకు ఒక మిత్రుడు నా ఉబోసకు మండి పడి చెడామడా నాకు నాలుగు వడ్డించటం కూడా జరిగింది.

ఐతే కొన్నికొన్ని మాటలకు సమాధానం నాకు నేనైనా చెప్పుకొని రికార్డు చేసుకొనవలసిన అగత్యం ఉందని భావించి ఈ నాలుగు ముక్కలూ వ్రాస్తున్నాను.

నాకు వడ్డింపుగా వచ్చిన ఒక హాట్ ఇది.

What you have achieved by Just writing a kirtan for a day?Do you think you are the only devotee, and I am not? Doing prayers in your own hermitage and craving for moksha yourself is a crime when your religious community is in danger!


నేను కీర్తనలు వ్రాయటానికి కారణం నా రామభక్తి ఐతే, నా రామభక్ర్తికి కారణం అంటూ ప్రత్యేకంగా ఏమీ లేదు. అది నా సహజలక్షణం. అంతే. నేను ఏదో సాధించాలని భావించి ఈరామసంకీర్తనం చేయటం లేదు. అయాచితంగా ఐనా సరే ఈ రామసంకీర్తనం వలన ఏదో సాధించాననీ అనుకోవటం లేదు.

ఇక్కడ మిత్రులు ఒక మంచి మాట అన్నారు. నామతం ప్రమాదంలో ఉంటే నేను నాస్వార్థం కోసం మోక్షాన్ని ఆశించటం నేరం అని. చక్కని ఆలోచన.

నాకు వడ్డించబడిన మరొక హాట్ గురించి కూడా ప్రస్తావించాలి.

How do you acquire knowledge? Have you got it yourself! Some teacher taught you, am I right?

ఇదే హాట్‍ను తెలుగులో మారువడ్దన చేయటం కూడా గమనించండి

మీకు రామభక్తి ఎట్లా అబ్బింది - మన ముందుతరాల వాళ్ళు ప్రిజర్వ్ చెయ్యబట్టే కదా!డైరెక్టుగా వాల్మీకి మీకు కల్లో కనబడి చెప్పాడా?

సాధారణమైన విద్యాబుధ్ధుల విషయంలో ఈమాటలు ఒప్పదగినవే. కాని నా రామభక్తి అన్నది నాకు పుట్టువుతో వచ్చినదే కాని నా తల్లిదండ్రులతో సహా ఎవరూ పనిగట్టుకొని నాకు రామపారమ్యం ప్రబోధించగా వచ్చినది కాదు.

నేను ఆరవతరగతిలో ఉండగానే ఒకానొక సందర్భంలో రామధ్యానంలో నిమగ్నుడినైన సంగతి మా తండ్రిగారు గమనించి సంతోషించటం జరిగింది. అప్పుడు మాత్రం ఆయన ఈమార్గం వదలవద్దు అని మాత్రం అదేశించారని మనవి చేయగలను.

రెండవసంఘటన నేను ఎనిమిదవ తరగతిలో ఉండగా జరిగింది. తరగతిలో పాఠం వింటూనే మధ్యలో ధ్యానంలోనికి వెళ్ళిపోతే గొప్ప హడావుడి జరిగిందట. నేనీ లోకంలోనికి వచ్చేసరికి పాఠశాలలో కాక ఇంట్లో ఉన్నాను. డాక్టరు గారు వచ్చి పరీక్షించి ఫరవాలేదని మా అమ్మానాన్నలతో చెప్పి వెళ్ళిపోయారు. ఒక గంటసేపో కొంచెం పైమాటో నేను నాలోకం ఉండిపోయి అందరినీ గాభరాపెట్టానని తెలిసింది.

ఈ సంఘటనలు జరిగే నాటికి నాకు రామకథ సమగ్రంగా అవగాహనలో ఉందని కూడా చెప్పరాదు. వాల్మీకి గురించి పెద్దగా తెలియదు. అసలు నాకు అప్పడు ఏమి తెలుసని? ఏమీ తెలియదు.

మీరెవరన్నా ఇది జన్మాంతర సంస్కారం అనుకుంటారా? మంచిది అలాగే అనుకోండి. నాకు అభ్యంతరం లేదు.

ఎవరన్నా సరే నా మాటలు నా డాంబికప్రవృత్తికి నిదర్శనాలనుకుంటారా? మంచిది అలాగే అనుకోండి. నాకు అభ్యంతరం లేదు.

ఎవరైనా నేనేదో ప్రచారం కోసమే రామకీర్తనలు వ్రాస్తునానని అనుకుంటే మంచిది అలాగే అనుకోండి. నాకు అభ్యంతరం లేదు. నా సహజలక్షణంగా నేను రామసంకీర్తనం చేసుకుంటున్నానని అనగలను కాని మీకు ఋజువులు చూపలేను. అటువంటి అవసరం కూడా లేదు నాకు.

నాగురించి నాకు ఏమి తెలుసునని? ఏమీ తెలియదు. అంతా ఆ రాముడికే తెలుసు.

నాది గండాలమారి ప్రాణం. ఎన్నో సార్లు తృటిలో బయటపడ్డాను. అన్ని సార్లూ నన్ను రాముడి సంకల్పమే ఇంకా భూమి మీద ఉండమని ఆదేశించింది. ఈ ఉపాధిలో ఉన్నాను.

ఇంతకు ముందు ఈబ్లాగులో చూచాయగా చెప్పానేమో గుర్తులేదు. ఇప్పుడు సూటిగానే చెబుతున్నాను. నాకు నిదర్శనాలున్నాయి పై మాటలను గురించి. ఊరికే చెప్పలేదు.

ఆరేళ్ళ క్రిందట చివరిసారిగా గండం గడిచింది ఈ ఉపాధికి. అప్పుడు సీతారామలక్ష్మణులను ప్రత్యక్షంగా దర్శించటం కూడా జరిగింది. ఈ ఉపాధిని మాయ ఆవరించి ఉండటం చేత విషయం నాకు ఆకళింపు అయ్యేందుకు కొంచెం సమయం పట్టిందప్పుడు.

అఖరుగా మరొక తెలుగు హాట్ వడ్దన ప్రస్తావిస్తాను

నా ధార్మిక క్షాత్రం నేను చూపించడానికి మీ సలహాలూ సంప్రదింపులూ నాకు అవసరమా?నేను మిమ్మల్ని అడిగానా!మీ పజ్యాలు మీరు రాసుకుంటూ సంతృప్తి పడిపొండి.

అలాగే వారు నాతో మెయిల్ ద్వారా జరిపిన సంభాషణలో నిష్కర్ష చేసిన మాట

So it is your mistake made me to talk like that and never do that mistake again! I have my integrity. I have my knowledge. I have my goal. I have my commitment. Who are you to tread on it again and again?

అనవసరంగా తలదూర్చినందుకే తప్ప ఆ మిత్రుడిచ్చిన విందుభోజనం మీద నాకేమీ ఫిర్యాదులు లేవు.  ఆయన నా గురించి మొదటనే idiotic people like you are detracting people like me! అన్నది గమనార్హం. తలదూర్చటం నా idiocy కావచ్చును.

ఈ టపా ద్వారా రెండు విషయాలు స్పష్టం చేయాలనుకున్నాను. మొదటిది, నాకు సహజలక్షణంగానే రామభక్తి అబ్బినది కాని ఒకరు ప్రబోధించగా కాదన్నది. రెండవది, వ్యాఖ్యలు వ్రాయను అన్న నా మాటకు నేను కట్టుబడటం అవసరం అని గుర్తించాను అన్నది. ఉచితబోడి సలహాలు ఇవ్వటమూ పశ్చాత్తాపపడటమూ అవసరం కాదు కదా!

సరిసరి నీవంటి సత్పురుషునకు


సరిసరి నీవంటి సత్పురుషునకు
తరుణమిదే నను దయజూచుటకు

భయపీడితుడగు వానరవిభునకు
జయము చేకూర్చిన సత్కరుణ
రయముగ నాపైన రానిచ్చుటకు
జయరామ యిది మంచి సమయము

పొలికలనిని నీ ములుకుల నొచ్చి
యలసిన శాత్రవు తలగాచినది
తులలేనిదిరా దొర నీకృప యిక
జలజాక్ష నాపైన సారించు

పాదదాసు నొక బ్రహ్మగ జేసి
యాదరించిన గొప్ప దగు కరుణ
వేదన లడగించి వేగ నన్నేలుట
వేదవేద్య మంచి విషయము

ఏమేమో కావావాలని అనిపించును నాకు

ఏమేమో కావావాలని అనిపించును నాకు
ఏమేమో చేయాలని అనిపించును నాకు

ఈ లోకము నాదేనని అనిపించును నాకు
ఈ కాలము నాదేనని అనిపించును నాకు
ఈ లోకము ఈ కాలము ఆ రాముడె నాకు
మేలుగా నా కిచ్చె ననిపించును నాకు

ఇంతవరకు దాగియున్న ఆనందము నాకు
స్వంతము కావాలని అనిపించును నాకు
అంతులేని వింతలన్ని ఆ రాముడే నాకు
సంతసముగ నాకిచ్చె ననిపించును నాకు

ఆ రాముడె నాలోక మనిపించును నాకు
ఆ రామునె  పొగడాలని యనిపించును నాకు
ఆ రాముడు చాలునని యనిపించును నాకు
ఆ రామునె చేరుకొందు ననిపించును నాకు

ఇంతదాక నీమాట నెపుడు కాదంటినిరా


ఇంతదాక నీమాట నెపుడు కాదంటినిరా
పంతగించి పెడమోమిడి పలుకాడ విపుడు

పలుగాకుల సావాసము వలన చెడిపోతినా
నలుగురితో వాదులాడి నవ్వులపా లైతినా
విలాసములు మరిగి నీవిషయమే మరచితినా
పలుకవయా యెందుకయా పంతమిప్పుడు

తప్పుదారి పట్టి వేరుదైవమునే కొలిచితినా
తప్పులెన్ని సజ్జనులను తక్కువగా నెంచితినా
చెప్పరాని చెడుపనులు చేసి నవ్వుచుంటినా
చెప్పవయా పంతమేల చేసె దిప్పుడు

కొంతలో కొంత గతము గుర్తుచేసినది నీవు
చింత లిక తొలగునని చెప్పియున్నది నీవు
వింతలేమి పుట్టెనయా వేడుక మీఱగ నీవు
పంతగించి నేడెందుకు పలుక విప్పుడు