21, సెప్టెంబర్ 2019, శనివారం

పుట్టించిన దేవుని పట్టించుకొనకుండ


పుట్టించిన దేవుని పట్టించుకొనకుండ
పుట్టి బుధ్ధెరిగి యింత పూజ చేయకుండ

ఏమేమి చదువు గాక యేమి లాభ ముండు
ఏమేమి చేయు గాక యేమి లాభ ముండు
ఏమేమి గడించు గాక యేమి లాభ ముండు
ఈమానవ జన్మమెత్తి యేమి లాభ ముండు

వాడు గొప్ప కులమందు ప్రభవమంద నేమి
వాడు‌ వసంతుని వంటి వాడైతే నేమి
వాడు దానకర్ణుడని పదుగురన్న నేమి
వాడు పుట్టి గడించిన ఫలమెన్నగ సున్న

ఎన్ని జన్మముల నెత్తి యిన్నాళ్ళకు వాడు
సన్నుతించ దగిన నర జన్మమునకు వచ్చి
యెన్నడును రామ కృష్ణ యనకుండ గడపి
తిన్నగ యముని చేరి తిట్లు బడయు గాదె