14, సెప్టెంబర్ 2019, శనివారం

కాలాగ్ని యొకటి నిన్న కాల్చి చన్నది


కాలాగ్ని యొకటి నిన్న కాల్చి చన్నది అయ్యో
కాలమేఘ మొకటి నేడు క్రమ్ముకున్నది

రాజు మంచి వాడైన రాజ్యము సుభిక్షము
రాజు విషయవశుడైన రాజ్యము చెడును
ఆ జానకిని దెచ్చి యవివేకివైతివి
ఓజ నిదే రామమేఘ ముత్సహించి క్రమ్మెను

దూడ లాబోతులాడు దొమ్మిని జచ్చు
నేడు నీవు రాముడును నిలచి పోరగ
జూడగ  లంకావాసులకు జావగును
రేడా అదిగదిగొ క్రమ్మె శ్రీరామమేఘము

భూవలయము నందు పెద్ద పోటుమగడవు
రావణా లంక నెట్లు రక్షింతువో యింక
నీ విపదంబురాశి నీదు నుపాయమును
నీ వెటుల జేయుదువో నీదె సుమ్ము భారము