20, సెప్టెంబర్ 2019, శుక్రవారం

చల్లచల్లని వెన్నెలలో తెల్లతెల్లని పిల్లొకతె


చల్లచల్లని వెన్నెలలో తెల్లతెల్లని పిల్లొకతె
మెల్లమెల్లగ విహరించె నల్లనల్లన నవ్వులతో

అల్లనల్లన నవ్వులతో పిల్ల విహరించుచు నుండ
తెల్లవారితే పెండ్లంటే పిల్లకు నిదురే రాదంటూ
పెళ్ళిపీటలపై రేపు పిల్ల నిదురించే నంటూ
పిల్ల చెలికత్తియ లంత సల్లాపంబుల సేయగను

పిల్లను పెండ్లాడే వాడు వెన్నెల వేడికి వగచుచును
అల్లడిగో ఆ విడిదింటి నంటి యుండిన తోటలో
తెల్లవారే దెపుడనుచు తెరలుచు నున్నా డావంక
చల్లని రేడా చంద్రుడును సాగుచుండె మెల్లగను

నల్లనల్లని వాడంట కళ్ళు కలువరేకులట
విల్లువిరిచిన వాడంట వీరుడి పేరు రాముడట
ఎల్లరు మెచ్చిన వాడంట పిల్లకు నచ్చిన వరుడంట
పిల్ల పేరూ సీతంట పిల్లకు రేపే పెండ్లంట