29, సెప్టెంబర్ 2019, ఆదివారం

రాముడా నీమహిమ నేమెఱుగుదు నయ్య


రాముడా నీమహిమ నేమెఱుగుదు నయ్య
సామాన్యుడను శక్తి చాలని వాడ

పలుకాడి నీప్రతిభ భావింప నేర్చుటకు
అల హనుమన్నకే యది తగె నయ్య
బలపరీక్ష సేసి సంభావించ నేర్చుటకు
నిలపైన సుగ్రీవునకే చెల్లు నయ్య

పోరున నీగొప్ప నారసి మెచ్చుటకు
నా రావణునకే యది తగు నయ్య
కారుణ్యము నెఱిగి నీఘనత సంభావించ
సారణునకు శుకునకే సాధ్యమౌ నయ్య

వాసిగ నీయంతేవాసిగ నుండుటకు
ఆ సౌమిత్రికే యది తగునయ్య
నీ సేవలో గడిపి నీ తత్త్వ మెఱుగగ
భూసుత సీతమ్మకే పొసగెడు నయ్య