21, సెప్టెంబర్ 2019, శనివారం

సీతా ఆ రాకాసులు చెడ్డవారోయి


సీతా ఆ రాకాసులు చెడ్డవారోయి
ఐతే కావచ్చు వైర మవసరగునా

వారు ఋషుల కందరకు భయకారకులు
వారు ఋషుల జన్నములు భంగపరతురు
వారు ధర్మవిరోధులై వర్తించుటను
వారిజాక్షి వారు నాకు వధ్యు లగుదురు

ఇక్ష్వాకుల భూమి యిది యిగురుబోడి
ఇక్ష్వాకుల కులధర్మము హింసనణచుట
ఇక్ష్వాకుల ప్రతినిధిగ నిచట నుంటిని
ఇక్ష్వాకుల కోడలా యిదియె ధర్మము

విడచెదను లక్ష్మణుని విడచెద నిన్ను
విడచెదనా ప్రాణమును విదేహపుత్రి
విడువ నార్తులను రఘువీరుడ నేను
పుడమి మీద నా ప్రతిన చెడక నిలచును