28, సెప్టెంబర్ 2019, శనివారం

ఒక్కడ వీవు పెక్కుర మేము


ఒక్కడ వీవు పెక్కుర మేము మే
మెక్కడెక్క డున్నను దిక్కు వీవు

గొప్పలు చెప్పేమా తప్పులు చేసేమా
ఎప్పటికి బుధ్ధిరాక నెగురుచుందుమా
తిప్పలుపడు చుండు మమ్ము తిన్నగ జేసేవు
మప్పుదువు మంచిబుధ్ధి మాకు చక్కగ

ధనముల గోరేమా ధరనెల్ల దిరిగేమా
ధనపిశాచము పట్టి తల్లడిలేమా
ధనమోహమూడ్చి భక్తి ధనమిచ్చి నవ్వేవు
మనసులకు కలిగింతువు మరి యూరట

అటునిటు తిరిగేమా యలసట చెందేమా
దిటవు చెడి మాకెవ్వరు దిక్కనేమా
చటుకున నే నుంటినని చల్లగ పలికేవు
మటుమాయ మగు రామ మా యలసట