5, నవంబర్ 2020, గురువారం

మీ రిపుడు పాడరే మేలైన కీర్తనలు

మీ రిపుడు పాడరే మేలైన కీర్తనలు
శ్రీరామచంద్రుల చిత్తమలరగ

వారాశిని దాటి లంకపైనబడిన విధమెల్ల
ఆ రావణుడు హతమైన విధమును
చేరి బ్రహ్మ వెన్నుడవని చెప్పిన విధమెల్ల
కోరి కోరి యడుగు జనుల కుతుకము తీర

తీయని గొంతులతో దివ్యప్రభావము గల
యీయమ్మ సీతమ్మ హెచ్చు కీర్తిని
ఆయగ్నిహోత్రుడు నఖిలదేవతలు నపుడు
వేయి నోళ్ళ పొగడిన విధము తెల్పుచు

బత్తితో మీరిప్పుడు పాడగా మిగుల సుతి
మెత్తనైన పలుకుల కొంగ్రొత్త రీతుల
చిత్తమలరగ నేడు సీతమ్మ తల్లికి నృప
సత్తముని గొప్పదనము జనులు మెచ్చగ