29, నవంబర్ 2020, ఆదివారం

తాను వలచినది రంభ

తాను వలచినది రంభ తాను మునిగినది గంగ
తాను వేసినది చిందు ధరను పామరునకు

తన జనకుడు శ్రీరాముడు తన గురువు శ్రీరాముడు
తన చుట్టము శ్రీరాముడు తన నెయ్యము శ్రీరాముడు
తన సంపద శ్రీరాముడు తన సర్వము శ్రీరాముడు
తన దైవము శ్రీరాముడు తలప రామభక్తునకు

రాము డిచ్చినది తనువు రాము డిచ్చినది మనసు
రాము డిచ్చినది గుణము రాము డిచ్చినది ధనము
రాము డిచ్చినది మెతుకు రాము డిచ్చినది బ్రతుకు
రాము డిచ్చినది హాయి రామభక్తిపరునకు

తాను పలుకు రామునితో తాను కులుకు రామునితో‌
తాను కుడుచు రామునితో తాను నడచు రామునితో
తాను తిరుగు రామునితో తాను కెరలు రామునితో
తాను చెలగు రామునితో‌ తలప రాముని భక్తుడు