26, నవంబర్ 2020, గురువారం

పందెం చెప్పమంటే

పందెం చెప్పమంటే నీవు పలుకవేమయ్యా ఓ

అందగాడ నాతో ఆట అంత కఠినమా


అందగాడ నేనోడితే పందె మేమంటే నే

నెందు బోక నీసేవలే యెపుడు చేసెదను నీ

కెందును లోటు రానీయక యేమరకుందును ఆ

నందముగా నాలో నిలిపి ఆరాధించెదను


అందగాడ నీవోడితే పందె మేమయ్యా నరు

లందరితో కలియ మరల నరుడవయ్యేవో నీకు

చెందిన ఐశ్వర్యమునే నా చేతికిచ్చేవో ఆ

నందముగా సెలవీవయ్య పందె మేమిటో


అందగాడ నీకపజయ మన్నదున్నదా నీ

పందెమేమి పందెమేమి పావనగుణధామ ఏ

పందెమైన గెలుపు నీదే పట్టాభిరామ ఆ

నందముగా నన్నోడించు నాస్వామి రామ


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.