8, డిసెంబర్ 2020, మంగళవారం

పాహి పాహి పద్మనాభ

పాహి పాహి పద్మనాభ పాహి పట్టాభిరామ
పాహి పాహి లోకావన పాహి పరమపావన

పాహి పాహి లక్ష్మీపతి పాహి సీతాపతి
పాహి పాహి సకలసద్భక్తప్రాణనాథ
పాహి పాహి ఆదిశేషపర్యంక శయాన
పాహి పాహి రామ శేషాహిలక్ష్మణాగ్రజ

పాహి పాహి వైకుంఠ పాహి కోశలేశ
పాహి పాహి సకలసద్భక్తజనజీవన
పాహి పాహి సదాసుపర్ణ దివ్యవాహన
పాహి పాహి రామ సుపర్ణసంసేవిత

పాహి పాహి శాంగధర పాహి కోదండధర
పాహి పాహి సకలసద్భక్తసర్వార్తిహర
పాహి పాహి సదాదుర్వారరాక్షసాంతక
పాహి పాహి రామ గర్వాంధరావణాంతక