1, నవంబర్ 2017, బుధవారం

వట్టిమాటల కేమి వంద చెప్పవచ్చును


వట్టిమాటల కేమి వంద చెప్పవచ్చును
గట్టివైరాగ్య మెచట కనుల జూడవచ్చును
 
ఒకటే యొకటే నని ప్రకటించు వారును
ఒకటి కాదు రెండని యుగ్గడించు వారును
ఒకటి రెండు కాదు మూడున్న వనే వారును
రకరకాల సిధ్ధాంతరాధ్ధాంతము లాయెను

తలనిండ సిధ్ధాంతముల నించి యాపైన 
ఒలికింతు రెంతయో పలుకుల వేదాంతము
చిలుకపలుకుల వలన చేకూరు మేలేమి
తెలియక నిజమైన దివ్యతత్త్వ మెడదలో

తలపులు వృథపుచ్చనేల దాశరథిని తలపక
పలుకులు వెచ్చించనేల పాహిరామా యనక
నిలుప నిర్మలభక్తి నిలచును వైరాగ్యము
తొలగు కర్మబంధము కలుగు మోక్షంబును