12, నవంబర్ 2017, ఆదివారం

వీడెవ్వడయ్యా యన్న వీడు వట్టి పిచ్చివాడువీడెవ్వడయ్యా యన్న వీడు వట్టి పిచ్చివాడు
వేడుకతో కావదగిన వాడు శ్రీరామచంద్ర

పడవలసిన పాట్లు గలవు పుడమి వ్రాలినాడు
కుడువదగిన కర్మఫలము కుడువవచ్చినాడు
దుడుకుపనులు తొల్లి చేసి తొడరి వచ్చినాడు
విడువలేక నైజ మెల్లవిధములను చెడినాడు

కల్లమాటలాడ బోను కానివేమి చేయబోను
నల్లనయ్య రక్షించుమని తల్లడిల్లినాడు వీడు
తల్లిపొట్ట నుండి కోటి దండములే పెట్టినాడు
చెల్లబో ప్రకృతిమాయ చేత నిదే చిక్కినాడు

వీడు తనంతతానై విడుచుటేడ ప్రకృతి నింక
వీడు నిన్నెఱుగుటేడ వీఱిడియై యున్నాడు
వీడు నిన్ను వేడుటేడ వీడు నిన్ను చేరుటేడ
వీడి బాధలడచ వయ్య వేరు దిక్కులేదు సూవె