18, జనవరి 2020, శనివారం

హరిని నమ్మి కీర్తించునదియే చాలు


హరిని నమ్మి కీర్తించునదియే చాలు
హరినామము పలుకుచుండు నదియే చాలు

హరిభక్తుల కలసి తిరుగు నదియే చాలు
హరికథలను వినుచునుండు నదియే చాలు
హరిపురాణములు చదువు నదియే చాలు
హరిభజమును చేయు చుండు నదియే చాలు

హరిసేవకుడై రహించు నదియే చాలు
హరికన్యము నెఱుగకుండు నదియే చాలు
హరితత్త్వములో రమించు నదియే చాలు
హరిని యెల్లెడల జూచు నదియే చాలు

హరే రామ హరే కృష్ణ యని లోలోన
నిరంతరము జపియించు నదియే చాలు
హరికరుణను పొందుచుండు నదియే చాలు
హరిలోనే కలసిపోవు నదియే చాలు