16, జనవరి 2020, గురువారం

రాము డొకడు చాలు నాకు రాముని కృప చాలు


రాము డొకడు చాలు నాకు రాముని కృప చాలు నాకు
నామత మిది నచ్చకున్న నన్ను విడచి పొండు

మంచి చెడ్డ తనువు లెన్నొ మాటికి నే తొడగితిని
మంచి చెడ్డ లెన్నో యీ‌మహిలో చవి చూచితిని
అంచితమగు రామ నామ మది యెన్నడు విడువ లేదు
మంచివాడు రాముడు నను మరిచి యుండి నదియు లేదు

నోరు దేవు డిచ్చినది యూరివారి పొగడుటకా
నారాయణ నామములు నమ్మి కీర్తించుటకా
శ్రీరామ యని పలుకగ చిత్త మిచ్చగించనిచో
మీరు నన్ను మెచ్చలేరు మిమ్ము నేను మెచ్చలేను

కామాదుల నుజ్జగించి రామాంకిత జీవనులై
భూమినెందరో ఘనులు పొంది నారు మోక్షమునే
ఆ మోక్షము నందు నాకు నభిలాష కలదు మీకు
నా మతము నచ్చె నేని నాతో కలసి రావలయు