11, డిసెంబర్ 2019, బుధవారం

అర్థకామదాసులే యందరు నిచట


అర్థకామదాసులే యందరు నిచట
వ్యర్థవాదముల నేమి వచ్చును కాని

విద్య లెల్ల నేర్చునది విజ్ఞానమున కని
హృద్యముగ పలుకువా రెందరున్నను
విద్యలతో నేర్చినది విత్తోపార్జనమున
కద్యతన జనదృష్టి యరయగ నింతే

పొలము లిండ్లు వాహనంబుల కొఱకే గాక
పొలతుక లుద్యోగ భోగములకే గాక
నిలను నేటి వారికన నింకొక్క దృష్టియే
కల నైన లేదన్నది కాదన గలమా

నూటికొక సజ్జనునకు నాటు వైరాగ్యము
కోటికొకడు భక్తుడై కొలుచు రాముని
మీటి యర్ధకామముల గోటితో సూటిగా
దాటవచ్చు భవచక్రము తక్కొరు లంతే