7, డిసెంబర్ 2019, శనివారం

నమ్మవయా నమ్మవయా నరుడా


నమ్మవయా నమ్మవయా నరుడా యీమాట
యిమ్మహి నే సుఖమైన నిసుమంతేను

బొమ్మలాటల లందు సుఖము బుధ్ధి పెరుగు దాక
కొమ్మలెక్కి దుముకు సుఖము కొంత యెదుగు దాక
కొమ్మల సహవాససుఖము కొంత వయసు దాక
నెమ్మదిగ నివియన్నియు నీరసించును

బాహుబలోధ్ధతిని సుఖము వయసుడుగెడు దాక
ఆహారపు రుచుల సుఖము అరుగుటుడుగు దాక
దైహికభోగముల సుఖము దిటవుచెడెడు దాక
ఊహింపగ పిమ్మట నివి యుండనేరవు

ఎన్నటికిని చెడనట్టిది యున్నదొక్క సుఖము
చిన్నమెత్తు చిక్కులేక చేతజిక్కు సుఖము
నిన్ను భవము దాటించెడు నిర్మలమగు సుఖము
యెన్నగనది రామధ్యాన మన్నగొప్ప సుఖము