7, డిసెంబర్ 2019, శనివారం

నీ యాజ్ఞ యేమిటో నే నెఱుగ లేను


నీ యాజ్ఞ యేమిటో నే నెఱుగ లేను
మాయ చేసి ప్రకృతి యది మరపించెను

ఇట కెప్పుడు వచ్చితినో యెప్పుడో మరచితినే
యిట కెందుకు వచ్చితినో యిపుడు చెప్పలేనే
కటకటపడుచుంటి నా కలరూపు మరచుటచే
చటుక్కున స్వస్వరూపజ్ఞాన మీయ రాదా

ఇది యంతయు నీపరీక్ష యేమో నే నెఱుగరా
వదలలేకపోవుచుంటి భవబంధసమితిని
నిదురనైన నీనామము వదలకుండ నిలచు నా
పెదవులపై దయసేయుము స్వస్వరూపజ్ఞానము

రామ రామ యనుట కన్న నేమి సేయ గలనురా
ప్రేమమయా దాశరథీ వేదాంతవేద్య
నామనసే నీదాయెను స్వామీ యది చాలదా
పామరత్వ ముడిపి యిమ్ము స్వస్వరూపజ్ఞానము