7, డిసెంబర్ 2019, శనివారం

సీతమ్మ నపహరించిన రావణు జంపె


సీతమ్మ నపహరించిన రావణు జంపె
కోతులె తన సైన్యముగ  కోదండరాముడు

రూపుగట్టిన ధర్మమగు లోకేశుడు రాముడు
లోపరహితశాంతస్వరూపుడౌ రాముడు
కాపురుషుల కెల్లపుడు కాలుడైన రాముడు
పాపాత్ముని చెఱ నుండి కాపాడగ సతిని

ఖ్యాతికెక్కిన దివ్యపరాక్రమము గల రాముడు
చేతలలో దొడ్డవాడు సీతారాముడు
నాతి బహిఃప్రాణమైన నయనాభిరాముడు
చేతోమోదమును గూర్చ చేడియ కపుడు

అపవర్గప్రదుండైన హరియగు శ్రీరాముడు
అపకర్ముల దుర్మార్గము లణచు రాముడు
ప్రపన్నుల కభయమిచ్చు వాడైన రాముడు
విపన్నయౌ నిజసతికి వేదన మాన్ప

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.