9, డిసెంబర్ 2019, సోమవారం

అందరి నాలుకల పైన నతని నామమే


అందరి నాలుకల పైన నతని నామమే చూడు
డందరి హృదయాలయముల నతని రూపమే

అందమైన గుడులు చూడు డన్ని యూళ్ళలో
అందగా డతని మూర్తి నన్ని గుళ్ళలో
నెందెందు గమనించిన ఎందరెందరో పూజ
లందించుట చూడుడు మహదానందముతో

రామనామ గానమన్న ప్రాణమిచ్చుచు
రామగుణ కీర్తనమున రక్తినించుచు
రామాయణనిత్య పారాయణాసక్తులగుచు
భూమి నెల్ల రానంద పూర్ణులుకాగా

రామచంద్రుని కీర్తి భూమి నిండగ
ప్రేమతో భక్తవరులు రేగి పొగడగ
స్వామిమహిమ నిండినట్టి సర్వభక్తాళి హృదయ
భూముల సంతోషము పొంగిపొరలగా