10, డిసెంబర్ 2019, మంగళవారం

ఊరు పేరు లేని వాడొక డున్నాడు


ఊరు పేరు లేని వాడొక డున్నాడు వాని
తీరెరిగ వాడొకడును తెలియ రాడు

అందుగల డిందులే డనరాక వాడుండు
నెందుండిన గాని వాని నెవ్వరు కనరు
అందరును వాని బిలుచు చుందురే కాని
యెందును వాని పే రెవ్వ రెఱుగరు

అంతవాడు రాముడనగ నవనికి చనుదెంచె
అంతట నా చక్కనయ్య యసలు రూపము
సంతసముసగ మనకు దొరికె చక్కని గొప్ప
మంతరముగ వాని పేరు మహిలో వెలసె

అతని కందరు పెట్టినట్టి యంతులేని పేర్లలో
వెతుక నింత కన్న గొప్ప పేరు లేదట
అతని నామరూపములే యవియని తలచుట
ప్రతిలేని విధమట పరగ ముక్తికి

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.