10, డిసెంబర్ 2019, మంగళవారం

ఊరు పేరు లేని వాడొక డున్నాడు


ఊరు పేరు లేని వాడొక డున్నాడు వాని
తీరెరిగ వాడొకడును తెలియ రాడు

అందుగల డిందులే డనరాక వాడుండు
నెందుండిన గాని వాని నెవ్వరు కనరు
అందరును వాని బిలుచు చుందురే కాని
యెందును వాని పే రెవ్వ రెఱుగరు

అంతవాడు రాముడనగ నవనికి చనుదెంచె
అంతట నా చక్కనయ్య యసలు రూపము
సంతసముసగ మనకు దొరికె చక్కని గొప్ప
మంతరముగ వాని పేరు మహిలో వెలసె

అతని కందరు పెట్టినట్టి యంతులేని పేర్లలో
వెతుక నింత కన్న గొప్ప పేరు లేదట
అతని నామరూపములే యవియని తలచుట
ప్రతిలేని విధమట పరగ ముక్తికి