9, డిసెంబర్ 2019, సోమవారం

వందనమిదె రామా భక్తుడ నన్నేలుమా


వందనమిదె రామా భక్తుడ నన్నేలుమా
యెందును నీకన్య మే నెఱుగను నన్నేలుమా

వందనమిదె నీకు సూర్యవంశపయోరాశిచంద్ర
వందనమిదె నీకు రామ వందిత బృందారకేంద్ర
వందనమిదె నీకు రామ వరకరుణాగుణసాంద్ర
వందనమిదె భక్తలోకపాలక శ్రీరామ నీకు

వందనమిదె నీకు రామ వసుధాధిపగణసేవిత
వందనమిదె నీకు రామ పరమభక్తగణ సేవిత
వందనమిదె నీకు రామ పవమానసుత సన్నుత
వందనమిదె జగన్నాథ పట్టాభిరామ నీకు

వందనమిదె నీకు రామ భండనజితరాక్షసేంద్ర
వందనమిదె నీకు రామ పరమపావననామ
వందనమిదె నీకు రామ పరమమునిగణవంద్య
వందనమిదె సీతారామస్వామి నీకు వందనమిదె