8, డిసెంబర్ 2019, ఆదివారం

జంతుతతికి విష్ణునామ స్మరణ మేమిచ్చు


జంతుతతికి విష్ణునామ స్మరణ మేమిచ్చు
అంతులేని సుఖమిచ్చు నాపైన మోక్షమిచ్చు

పతితపావనుం డైన భగవానుని నామములే
యతులితానందకరము లగుచు నున్నవి
మతిమంతులు హరిని సన్నుతిచేసి పొందు సుఖము
మితిలేని దీ జగమున ప్రతిలేనిది నిజముగ

హరినామసాహస్రి నమితమైన ప్రేముడితో
తరచుగా నుడువుటలో తనియు వాడే
పరమధన్యు డననొప్పును వాడనుభవించు సుఖము
నిరుపమానముగ నుండును నిత్యమై యుండును

వేయి విష్ణు నామములు చేయుశక్తి లేనియెడల
హాయిగా శ్రీరామ రామ యన్న చాలును
మాయ నధిగమించి యసామాన్యమై నట్టి సుఖము
శ్రీయుతుని వలన బడిసి జీవుడు తరించును

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.