9, డిసెంబర్ 2019, సోమవారం

నీవు మెచ్చే యాటలే నేనిచట నాడుదును


నీవు మెచ్చే యాటలే నేనిచట నాడుదును
నీవు మెచ్చే పాటలే నీకునై పాడెదను

భక్తినటన చేయువారి వంటి వాడ గాను
శక్తి కొలది నీకు సేవ సలుపుదునే కాక
యుక్తివాదముల జేసి యొప్పింపక నే నను
రక్తి గలిగి నీపాదము లంటి యుందు గాక

అవియివి నిన్నడుగుటకై యాడు వాడ గాను
సవినయముగ నీకు సేవ సలుపుదునే కాక
భువిని యింకెవరి మెప్పు పొందనాశించక
అవిరళముగ నీపాదము లంటి యుందు గాక

ఆడించెడు వాడవు గద అటలన్ని నీకొఱకే
పాడించెడు వాడవు గద పాటలన్ని నీకొఱకే
వేడుకతో చేరి యాడి పాడి మెప్పింతును
తోడు నీడ వైన నాఱేడా రఘురామ

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.