7, డిసెంబర్ 2019, శనివారం

నల్లవా డని మీరు నవ్వేరా


నల్లవా డని మీరు నవ్వేరా కొంటె
పిల్లవా డని మీరు నవ్వేరా

కమలాయతాక్షుడు ఘననీలవర్ణుడు
కమలాసనున కితడు కన్నతండ్రి
కమలాసతికి మగడు భ్రమలుబాపు వాడు
విమలవేదాంతసంవేద్యపూరుషుడు

బ్రహ్మవరముల చేత బల్లిదు లైనట్టి
బ్రహ్మరక్షస్సుల పడగొట్టెను
బ్రహ్మదాచిన గో గోపసమితిగ మారి
బ్రహ్మతలలే తిరుగు పనిచేసినాడు

గొల్లపడుచులతోడ కోడిగంబులాడు
పిల్లవాడే నాడు పెంపు మీఱ
అల్లనాడు రాము డనుపేర నొప్పుచు
చల్లగ సీతమ్మ చాలునా కన్నాడు