25, డిసెంబర్ 2019, బుధవారం

అడిగిన వారల కందర కితడు


అడిగిన వారల కందర కితడు
అడిగిన వన్నియు నమరించెను

చనుదెంచి సురలు శరణము వేడగ
ఇనకులమున రాము డన జన్మించెను
ముని వెంబడి జను మన తన జనకుడు
చని ముని యాగము సంరక్షించెను

ముని హరదేవుని ధనువెక్కిడు మన
తన బాహువుల దార్ఢ్యము చూపెను
జనకుడు సీతను తన కర్పించిన
జనకుని యానతి గొని పెండ్లాడెను

దడిపించ పరశురాముడు చేకొను మన
తడయక వెన్నుని ధనువును దాల్చెను
అడవికి బొమ్మని యడుగగ పినతల్లి
అడిగిన వెంటనె యటులే జేసెను

అంగన యడిగిన బంగరు లేడికై
చెంగున పరువెత్తి చిక్కులో పడెను
శృంగారవతి కడు చింతించి వేడగ
దొంగైన పౌలస్త్యుని పడగొట్టెను