28, డిసెంబర్ 2019, శనివారం

మరా మరా మరా మరా మరా అని


మరా మరా మరా మరా మరా అని జపము చేసి
అరెరే ఒక బోయవా డైనా డొక గొప్ప ఋషి

తిరుగవేసి చదివినా పరమమంత్ర మతడికి
సరిసాటి లేని గొప్ప సత్ఫలము నిచ్చెను
మరి తెలిసి జపము చేయు మనిషి కేమి ఫలమో
పరగ మీరు దానిని సంభావించ లేరా

పరమసత్యమయా రామ భగవానుని నామము
పరమశివుడు పరవశించి ప్రశంసిచును
నరులారా రాముడే నారాయణు డని తెలిసి
పరమపదము పొంద సంభావించ లేరా

తెలిసి తెలియ నట్టి జపము దివ్యఫలము నిచ్చెను
తెలిసి తెలిసి మీరు జపము సలుప కుందురా
అలనా డాబోయ రామాయణమునే యెఱిగెను
పలికి పలికి మీరు మోక్షపథ మెఱుగలేరా