11, డిసెంబర్ 2019, బుధవారం

తన్ను తా నెఱిగితే దైవమే తాను


తన్ను తా నెఱిగితే దైవమే తాను
తన్ను తా నెఱుగు దాక దైవము వేఱు

ఎఱుక కలిగెడు దాక నీ సృష్టి కలదు
యెఱుగ నీ సృష్టిలో నెన్నెన్నొ కలవు
తఱచు నా సృష్టిలో తానిందు నందు
నిఱుకు దేహములతో నిటునటు తిరుగు

ఎఱుక కలిగించు గురు వెదుటనే యున్న
కఱకు మాయ తొలగెడు కాలము దాక
నెఱుక రాదు మాయయు నెఱుక రానీదు
ముఱికి నీటిలో రవి మెఱయని రీతి

పరగ నొకనాడు రామభక్తియు కలుగు
విరియ భక్తియు నాత్మవిజ్ఞాన మబ్బు
పరమాత్మ కృపచేత స్వస్వరూపమును
నరు డెఱిగి హరిలోన లీనమగు నపుడు