1, డిసెంబర్ 2019, ఆదివారం

ఇదేం దేశం?


ఇదేం దేశం
లేదే భద్రత
లేదే ప్రాణానికి విలువ
వేదం పుట్టిన
ఈ దేశంలో
లేదే ధర్మానికి చోటే

స్తుత్యం స్త్రీత్వం
సత్యం సత్యం
అత్యంత విషాదకరంగా
అత్యాచారం
హత్యాచారం
నిత్యం దేశంలో చూస్తాం

లోపవిషాక్తం
శాపగ్రస్తం
ఈ పావనభారత దేశం
రేపిష్టుల్నీ
పాపాత్ముల్నీ
కాపాడును దేశపు చట్టం

ఈ దేశంలో
ఏ దేవుడికీ
రాదు నివేదనకే లోపం
ఈ దేశంలో
ఏ దేవతకూ
లేదు సుమా గౌరవలోపం

భారతదేశపు
నారీలోకపు
దారుణకష్టం కనుగొనరే
రారే తీర్చగ
గౌరవనీయులు
క్రూరుల్నణచే దేవుళ్ళే

చిక్కున్నారా
ఎక్కిడికక్కడ
మ్రొక్కులనందే రాళ్ళల్లో
దాక్కున్నారా
ఇక్కడి దుష్టుల
ఉక్కడగించ అశక్తులరై