27, డిసెంబర్ 2019, శుక్రవారం

సకలలోకాధార రాఘవ సజ్జనావన


సకలలోకాధార రాఘవ సజ్జనావన పాహిమాం
సకలభక్తలోకసన్నుత శ్యామసుందర పాహిమాం

నిగమవేద్య నిరుపమాన నిజప్రభావ పాహిమాం
జగదధీశ పరమశాంత జ్ఞానవిగ్రహ పాహిమాం
సుగుణాకర కరుణాకర సుజనవినుత పాహిమాం
విగతరాగమునిసేవిత విమలరూప పాహిమాం

కమలనాభ కమలనేత్ర కమలేశ్వర పాహిమాం
అమరాధిపప్రభృతివినుత అసురనాశ పాహిమాం
సుమనోహర విమలరూప సుఖనిధాన పాహిమాం
సమరాంగణవిజయశీల కుమతికాల పాహిమాం

ఇనకులేశ సకలభక్తజనపాలక పాహిమాం
మనుజలోక పరిపాలకమణి రాఘవ పాహిమాం
ప్రణవరూప శ్రుతిసాగర పరమేశ్వర పాహిమాం
సనకాదికమునిసన్నుత అనఘ రామ పాహిమాం

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.