4, డిసెంబర్ 2019, బుధవారం

నీ రామభక్తియే నీ ముక్తి సాధనము


నీ రామభక్తియే నీ ముక్తి సాధనము
పోరా నీ వితరముల పొందున దేమి

వేలవేల యుపాధుల నేలాగో గడిపి నీ
వీలాగున నిప్ఫటికి నీశ్వరు నెరిగి
చాలు నింక పుట్టువు లని సర్వాత్మనా వేడు
కాలమున నది యొక్కటె కాచుచున్నది

యోగసాధనల నెన్నొ యుపాధుల కరగించుచు
నాగ కుండ జరిపిన యీ యధ్బుత యాత్ర
సాగి యీనాటికిటుల చక్కని రామభక్తి
యోగమై ముక్తిదమై యొప్పుచున్నది

రాము డిదే నీహృదయారామ వర్తియై యుండ
రామనామ దివ్యజప పరాయణుండవై
రామైక జీవనుడవు రామయోగరతుడవు
ప్రేమతో రాము డేలు రామభక్తుడవు