30, డిసెంబర్ 2019, సోమవారం

తెల్లవారు దాక నీ దివ్యనామము

తెల్లవారు దాక నీ దివ్యనామము
చల్లగా జపించనీ స్వామీ యీరేయి

పవలంతయు గడచునుగా పనికిరాని పనులతో
లవలేశమైన గలదె నీ చింతనకై
చివరకు రేయైన కొంతగ చింతనమే చేయకున్న
అవధారు శ్రీరామ అవని నా బ్రతుకేమి

నిదుర అంత ముఖ్యమని నేనెంచ లేనయా
నిదుర కాదు రామ నాకు నీవు కావలెను
నిదురలో స్వప్న మందు నీవు వత్తువో రావో
ముదమున నామజపము వదలకుందును గాక

శ్రీరామ జయరామ సీతారామ యనుచు
శ్రీరామ రఘురామ శివసన్నుతరామ యనుచు
శ్రీరామ నారాయణ శేషతల్పశయన యనుచు
శ్రీరామచంద్ర నీదు చింతనమున నుందుగాక


1 కామెంట్‌:

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.