9, డిసెంబర్ 2019, సోమవారం

తెలియుడీ శ్రీరామదేవుడే దిక్కని


తెలియుడీ శ్రీరామదేవుడే దిక్కని
మెలగుడీ రామభక్తి మెఱయ బ్రతుకున

తరుణమిదే దొరికిన నరజన్మ సఫలముగ
హరిని జగన్నాథుని నిరుపమానుని
పరమభక్తితో మీరు ప్రార్ధించు టొక్కటే
పరము నిచ్చు పరులను భావించకుడీ

భూతయక్షాదులను పూజించు వారెల్ల
భూతయక్షాదులనె పొందు టెరుగుడీ
సీతాపతిని చేరి సేవించు టొక్కటే
ఖ్యాతిగా మోక్షమార్గ మగుట తెలియుడీ

వదలుడీ సంసారవ్యామోహ మింతటితో
కదలుడీ జన్మచక్రమును దాటగా
మదినించుడీ రామమాహాత్మ్య మొక్కటే
ముదముతో నేలుడీ మోక్షరాజ్యము