27, డిసెంబర్ 2019, శుక్రవారం

శ్రీరామచంద్రుడే సేవ్యుడు మనకు


శ్రీరామచంద్రుడే సేవ్యుడు మనకు
చేర నేల నితరులను చెడిపోనేల

ఆరూఢిగ సురలు నరులు నందరు కొలుచు
శ్రీరామచంద్రుని చేర వలయును
కోరి భోగములు చాల మీరితరులను
చేరితే దుఃఖమే చివరకు ఫలము

కారణకారణుడు శ్రీమన్నారాయణుడు
శ్రీరామచంద్రుని చేర వలయును
చేరికొలిచితే హరిని సిధ్ధికలుగును
దారితప్పితే భవతరణము లేదు

నారకాది భయములను నాశనము చేయు
శ్రీరామచంద్రుని చేర వలయును
ధారాళమైన సుఖము దశరథసుతుని
తారకనామ మిచ్చు తప్పకుండగ