29, డిసెంబర్ 2019, ఆదివారం

ఏమి నామ మయా శ్రీరామ నామము


ఏమి నామ మయా శ్రీరామ నామము
నామమసు నాక్రమించె నాబుధ్ధి నాక్రమించె

ఎవరు దీని గూర్చి నా కెఱిగించిరొ తెలియదయా
ఎవరీ నామమును నా కిచ్చినారొ తెలియదయా
ఎవరిది జపియించ ప్రోత్సహించి నారొ తెలియదయా
చివరికిది చేయకుండ జీవించ లేనిపుడు

ఎవరు చెప్పిరో రాము డవతారపురుషు డని
ఎవరు తెలిపిరో రాముడే పరబ్రహ్మ మని
ఎవరు చెప్పిరో రామునే కొలువ వలయు నని
చివరకు నాప్రాణమాయె శ్రీరాముడు

కరచరణాదికము లెట్టి కార్యములం దుండుగాక
మరపులేక చేయుచుండు మనసు రామనామమును
తరచు బుధ్ధి లౌకికముల తగిలినట్లు తోచు గాక
పరమరామచింతనాపరవశమై యుండునుకామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.