9, డిసెంబర్ 2019, సోమవారం

రాముడే దేవుడు మామత మంతే


రాముడే దేవుడు మామత మంతే
మీమతము వేరా మీకర్మ మంతే

రామపారమ్యము బ్రహ్మోక్తమైనది
కామారి నొక్కి వక్కాణించి నట్టిది
శ్రీమహావిష్ణువే శ్రీరామ చంద్రుడు
మేము మనసార నమ్ము మామత మిదియే

రామపారమ్యము రామాయణోక్తము
సామీరిప్రభృతులు చాటుచున్నట్టిది
ప్రేమామృతమూర్తి యీ శ్రీరామచంద్రుడు
రామదాసుల మతము మామత మిదియే

రామపారమ్యము ప్రామాణికమనుచు
ధీమంతులగు మునులు తెలుపుచున్నారు
రామరామ యనుటలో రక్తిముక్తు లున్నవి
రామునే కొలిచెదము మామత మిదియే