12, ఏప్రిల్ 2022, మంగళవారం

శ్రీరమారమణియే సీతమ్మతల్లి శ్రీరమారమణుడే శ్రీరాముడు

శ్రీరమారమణియే సీతమ్మతల్లి
శ్రీరమారమణుడే శ్రీరాముడు

పాదుకలై ఆసనమై పానుపై నిత్యమును
శ్రీదయితుని సేవించే శేషుడే లక్ష్మణుడు
వేదమయుని చేతుల వెలుగు శంఖచక్రాలు
మేదిని శత్రుఘ్న భరత మేరుధీరులు

శ్రీరామ నామమును చాటగా హనుమయై
ధారుణి ప్రభవించెను దయతోడ శంకరుడు
వైరియై మునిశాపవశత శ్రీహరిభటుడా
ద్వారపాలుడు జయుడు పౌలస్త్యుడాయెను

పౌలస్త్యుడు రావణుని పనిబట్టు శ్రీరాముని
మేలు కపిసేనయై మెఱసిరా సురవరులు
ఈలాగు హరిలీల యెసగినట్టి విధమెల్ల
చాల సంతోషముగ స్మరింతురు విబుధులు