8, డిసెంబర్ 2022, గురువారం

ధ్యానముద్రలో కాలభైరవం

ధ్యానముద్రలో కాలభైరవంఈఫోటో ఈరోజున ఒక వెబ్ సైటలో కనిపించింది.