3, డిసెంబర్ 2022, శనివారం

నియమముగా శ్రీరామనామమును

నియమముగా శ్రీరామనామమును నీవు చేసిన చాలును
జయములు నీకు కలుగును భవభయము చక్కగా తొలగును

రామా జయజయ పట్టాభిరామా రామా సీతారామా యనుచు
రామా రాజలలామా సీతారామా జగదభిరామా యనుచు
రామా సద్గుణధామా సీతారామా పూర్ణకామా యనుచు
రామా భండనభీమా సీతారామా దనుజవి‌రామా యనుచు

రామా సర్వమునీంద్రసన్నుతనామా సీతారామా యనుచు
రామా శశిధరబ్రహ్మసన్నుతనామా సీతారామా యనుచు
రామా రవికులక్షీరజలనిధిసోమా సీతారామా యనుచు
రామా త్రిభువనసన్నుతనామా రామా సీతారామా యనుచు

రామా కౌసల్యాసుఖవర్ధన శ్రీమద్దశరథనందన యనుచు
రామా మునిమఖరక్షణనిపుణా రామా రాజీవానన యనుచు
రామా సీతాలక్ష్మణసంయుత రామా రావణసంహర యనుచు
రామా భక్తజనేప్సితవరదా రామా వైకుంఠధామా యనుచు


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.