20, డిసెంబర్ 2022, మంగళవారం

ఏమిలాభ మయ్యా రామ యేమిలాభము

ఏమిలాభ మయ్యా రామ యేమిలాభము

ఎంత బంధుబలగమున్న నేమిలాభము - హరి
   చింతన మలవరచు వారు లేకపోయిన
ఎంత చదువు చదువుకొనిన నేమిలాభము- హరి
   చింతనము చేయకుండు జీవితమునకు
ఎంత సంపాదించిన నేమిలాభము - ర
  వ్వంతైనను హరిసేవకు వెచ్చించక
ఎంత మాటకారి యైన నేమిలాభము - రే
  పంతకుడు గద్దించుచు పలుకునప్పుడు
ఎంత గొప్పవంశ మైన నేమిలాభము - అది
   సుంతైనను యముడు గణియింపడే కద
ఎంత మతిమంతుడైన నేమిలాభము - హరి
   చెంత చేరవలయు ననెడు చింతనలేక
ఎంత బ్రతుకు బ్రతికిన నిల నేమిలాభము - భగ
   వంతునిపై భక్తిలేని బ్రతుకు బ్రతికిన
ఎంత దీర్ఘాయువుండి యేమిలాభము - తా
   నెంతకును నిన్ను భజియింప కుండిన