11, డిసెంబర్ 2022, ఆదివారం

హరినామ మొకటున్నది

హరినామ మొకటున్నది దానికి

సరి యేదీ లేకున్నది


ఒక్కసారి వినిపించిన ఒడలు ఝల్లుమనిపించే

ఒక్కసారి పలికనంత యుల్లము నుప్పొంగించే

ఒక్కసారి తలచినంత నూహలన్నిట నిండే

ఒక్కసారి మాలిమైన చక్కగా సంరక్షించే


మూడులోకము లేలు ముకుందుని శుభనామము

వేడుకతో లోకేశుల వినతులందు శుభనామము

వాడుకగా యోగీశుల పాలించెడి శుభనామము

వాడవాడలను జనులు భజనచేయు శుభనామము


అవనీశుల సామన్యుల నందరను సరిజూచుచు

పవలురేలు సద్భక్తులు పరవశింప రహించుచు

పవమానసుతప్రముఖ భాగవత సన్నుతమై

భవతారకనామ మనగ వరలు శ్రీరామనామము