23, డిసెంబర్ 2022, శుక్రవారం

వదలరాదు రామనామము

వదలరాదు రామనామము విబుధులార మీరు
నిదురనైన నామమును వదలరాదు వదలరాదు

కనులు మూతబడెడు వేళ కమ్మని శ్రీరామనామము
మనసా స్మరియింతురేని మానకను పదేపదే
వినుడు నిదురనైన మనసు విడువకుండు నామమును
జనులారా యింతకన్న సరియైన యుపాయ మేది

మనసులోన రాముడున్న మనుజులకు  కలల లోన
మానక హరిస్మృతియు నుండు మానకండి నామమును
మానుగ నీయుపాయమును మరువకుండ పాటించిన
మానవులకు రామునిదయ యేనాడును కొఱత గాదు

పవలు రామనామమును వదలకుండు చేయుచుండి
అవల నిదురనైన గాని యద్దానిని విడువకుండి
భువిని మసలుచున్న మరల పుట్టువు లేకుండపోవు
వివరింపగ నంతకన్న వేడదగిన దేమున్నది