20, డిసెంబర్ 2022, మంగళవారం

ఎప్పటి వలె సంకీర్తన మింపుగా చేయరే

ఎప్పటి వలె సంకీర్తన మింపుగా చేయరే
చప్పున మన రాముడు తప్పక కరుణించును

అడుగకనే కరుణించి యహల్య నుధ్ధరించె
పడిమూలుగు జటాయు పక్షి నుధ్ధరించె
అడిగినంతెనే పూని హరివిభు నుధ్ధరించె
అడిగో విభీషణుం డతని నుధ్ధరించె

కడు కృపతో భరతునకు కరుణించె పాదుకలు
ఉడుతపైన కృపజూపి విడచె గోటి ముద్రలు
కడు దుష్టుని కాకాసురు విడచెను కరుణించి
బడలినట్టి పౌలస్త్యుని విడచెను పడగొట్టక

కడు వేడుక నుధ్ధరించె కామినీ జాతిని
పడగొట్టి రావణుని ప్రభువు శ్రీరాముడు
అడిగిన భక్తుకోటి కపవర్గము కరుణించు
విడువకుండ కీర్తించ గడగుడు సుజనులార