31, డిసెంబర్ 2022, శనివారం

హరిభజన చేయరేల

హరిభజన చేయరేల నరులార నేడే

పరమానందసంభరితాంతరంగులై


పరమపురుష కేశవ పట్టాభిరామ యనుచు

నరసింహ గోవింద నారాయణ యనుచు

కరివరద పాంచాలీవరద ప్రహ్లాదవరద

గిరిధారి గోపాల కరుణాలవాల యనుచు


కంసారి నరసఖా కమనీయవపుష యనుచు

హింసావిదూర మోహధ్వంసనప్రవీణ యనుచు

సంసారభయనివారక సాధుపోష యనుచు పరమ

హంసహృదయాకాశనిత్యవిహరణశుభశీల యనుచు


రామ తారకనామ యనుచు కామవైరి వినుత యనుచు

కామాదికవర్గనాశ ప్రజ్ఞానఘనస్వరూప.యనుచు

రామచంద్రబ్రహ్మాదిసంభావితప్రభావ యనుచు

భూమిసుతామనోహర సముద్రబంధన యనుచు