25, ఏప్రిల్ 2018, బుధవారం

ఇదిగో యీ రామనామ మింత గొప్ప దున్నది


ఇదిగో యీ రామనామ మింత గొప్ప దున్నది
వదలక సేవించు నాకు ప్రాణ మదియై యున్నది

అన్ని సౌఖ్యము లాత్మకింపుగ నందజేయుచు నున్నది
అన్ని కష్టము లందదే నన్నాదు కొనుచు నున్నది
అన్ని వేళల తోడు నీడై యనుసరించుచు నున్నది
అన్ని విధముల జన్మజన్మల పెన్నిధి యన దగినది

కనులు తెరచిన క్షణము నుండి మనసున మెదలాడుచు
కనులు మూసిన క్షణము నుండి కలల తానే మెదలుచు
మనసున తా నిండి యుండి మధురమధుర మగుచును
తనకు తానై కరుణతో‌ నన్ననుక్షణమును నడపుచు

నియమనిష్ట లెఱుగడే‌ యని నింద జూపి వదలక
భయము భక్తి లేని వాడని వదలి దూరము పోవక
దయయు సత్యము వీని బ్రతుకున తక్కువే‌ యని జూడక
జయము నిచ్చును బ్రోచుచున్నది చాలునది ముమ్మాటికి