1, ఏప్రిల్ 2018, ఆదివారం

ఇచ్చి నరాకృతిని(మోహన)

ఇచ్చి నరాకృతి నింతో యంతో
యిచ్చితివి భక్తి నివి చాలు రామా

నానామాటలు నాలుక నుంచక
నీ నామమునే నిలిపితి వయ్య
దానను మిక్కిలి ధన్యుడ నైతిని
నీ నిస్తులకృప నిర్వ్యాజము గద

తేలక నీ కలి తివుచు మాయల
రేలుబవళ్ళును మేలుగ నిన్నే
నాలో దలచే నయమగు బుధ్ధిని
కీలించితి విది చాలదె రామా

ఇకపై తనువుల నెత్తవలయునా
సకలేశ్వర నీ సంకల్పముచే
నిక నెటులైనను నెన్నడు నీభక్తి
మకరందాసక్తి మానగనీకుమా