29, మార్చి 2018, గురువారం

పడిన కష్ట మేదో నేను పడనే పడితి


పడిన కష్ట మేదో నేను పడనే పడితి ఈ
పడరాని యిడుము లింక పడనీయ కోయీ

అట లేని వేవైనా యిట నున్నవా యని
తటపటాయించక ధరకు దిగితిని
స్ఫుటమైన తెలివిడి మటుమాయ మాయె
కటువులాడక నన్ను కావవోయి

రాముడవై దీనుల రక్షించ నెంచి
నామమంత్రము నిచ్చి నావోయి
నా మొఱ విను చుండు నారాయణ నా
స్వామి నీ దయయే చాలునోయి

చెడిన జన్మము లేవొ చెడనే చెడెను
చెడిపోక నిలుచు దారి చెప్పవోయి
గడితేరి యికనైన ఘనుడ తొల్లింటికి
నడచి రానీవోయి నా స్వామీ