28, మార్చి 2018, బుధవారం

రాకాసులను గూడ రాము డాకర్షించె


రాకాసులను గూడ రాము డాకర్షించె
చేకొనుమని యార్తితో చేరి రతనిని

చుప్పనాక యన్నది చూడను చక్కనిదా
చెప్పరాని చెడుగుల చీడ రాకాసి
అప్పటికిని అది యెక ఆడుది కాకున్నదా
చప్పున శ్రీరాముని చాల మోహించినది

మారీచుడున్నాడు మరి వాడు రాక్షసుడు
శ్రీరామవిభు ధర్మశీల మెఱిగెను
ఆ రావణుడు వచ్చి యదిలించి నందున
శ్రీరామబాణాహతి కోరిచేరినాడు

దర్మేతరులమధ్య ధర్మి విభీషణుడు
నిర్మలుడై యన్నకు నీతిచెప్పెను
దుర్మతి రావణుడు త్రోలగా పురినుండి
ధర్మావతారుని దరిజేరి మురిసెను


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.