9, మార్చి 2018, శుక్రవారం

విడిది సేయించరె


విడిది సేయించరె విశ్రాంతి గృహమున
తడయక జానకిని తరళాక్షులార

బడలినది మాతల్లి అడవు లన్నియు తిరిగి
వడలినది మాతల్లి పాడు రావణు చెర
కడగండ్లు మాతల్లి గడచి వచ్చినదమ్మ
పడరాని పాట్లన్ని పడిన సీతమ్మ

పదునాలు గేండ్లాయె పడతి యడవి కేగి
ఇదిగో యీనాటికి యెడబాటు తొలగెను
ముదితలార తల్లి ముందు మన ముంటిమి
సుదతి కిండోయమ్మ సుంత విశ్రాంతి

అడవుల.వింతల నడుగుట మానరె
విడువరె రావణు విషయ మింతటి తోడ
పడతికి విశ్రాంతి వలయును చెలులార
తడయక తల్లిని నడిపించరమ్మ